Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko a Biosférická rezervace Třeboňsko byla založena v roce 1979. Třeboňsko je jedna z mála CHKO vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Přesto se zde zachovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty. Na mnoha místech lze dosud hovořit o harmonické krajině, kde jsou lidské aktivity v určité rovnováze s přírodou. K nejcennějším biotopům Třeboňska patří rozsáhlá přechodová rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy (blatkové bory) a na ně vázanou faunou bezobratlých. Zachovány zůstaly z velké části i původní meandrující toky řek (např. Lužnice) s pravidelně zaplavovanými nivami a zbytky lužních lesů i extrémně suché lokality vátých písků. Jsou tu vyhlášeny dva mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou konvencí (Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště).

EUROPARC Česká republika

EUROPARC Federation je evropskou asociací chráněných území, která sdružuje více než 500 subjektů z 39 zemí Evropy. Hlavním posláním EUROPARCu je sdružování institutů spravují chráněná území, osvěta a propagace mezi širokou veřejností a koordinace mezinárodní spolupráce. Česká pobočka byla založena v roce 2000. Členy asociace jsou správy všech českých národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Katedra ekologie a životního prostředí UP Olomouc. Více informací na www.europarc.cz a www.europarc.org.

Natura Bohemica - příroda České republiky

NaturaBohemica.cz je internetový projekt studentů a doktorandů z Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze, který populárně - naučnou formou představuje přírodní hodnoty a fenomény České republiky.